Artikel 1 – DEFINITIES

Klant: Particulier die een bestelling plaatst of een abonnement afsluit op de website.
CGV: Algemene verkoopvoorwaarden.


Verkoper : SAS NAVORL, een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 2000 euro, geregistreerd in
BOURG-EN-BRESSE handels- en bedrijvenregister onder nummer 899 933 592, met
haar hoofdkantoor op 480 D Impasse du Bac 01300 CHAZEY-BONS.


Product(en): pand(en) te koop aangeboden in de catalogus van de website
Website: Dit is de website van de verkoper die wordt gebruikt in het kader van zijn professionele activiteit
www.cbdevor.com

Bestelling: document dat door klanten wordt gebruikt om producten te kopen.

Artikel 2 – DOEL VAN DEZE AV

Het doel van deze AV is het beschrijven van de methoden voor verkoop op afstand van producten tussen
onze samenleving, NAVORL, en klanten.
Hierin staan ​​alle rechten en plichten van de partijen met betrekking tot hun
relatie.
De regels die van toepassing zijn in het kader van de online verkoop van producten worden hier specifiek uiteengezet.
aangeboden door het bedrijf NAVORL van zijn website.
Genoemde algemene voorwaarden worden geacht zonder enig voorbehoud door de klanten te zijn aanvaard.
Het bedrijf behoudt zich het recht voor om op elk moment aan te passen, te wijzigen of te verwijderen
onderdeel van de AV, met dien verstande dat de versie van de AV die van toepassing is op klanten, de versie blijft die van kracht is op de
dag van hun bestelling.

Artikel 3 – PRODUCTINFORMATIE

De producten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zijn de producten die op onze site staan.
internet.
Deze producten worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.
Algemene Verkoopsvoorwaarden

De producten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid gepresenteerd en beschreven. In geval van een fout of
weglating in deze presentatie, kon de verantwoordelijkheid van het bedrijf niet worden genomen.
De foto's en teksten ter illustratie van de producten hebben slechts een informatieve waarde en komen niet binnen
op contractueel gebied.

Artikel 4 – DE BESTELLING

Klanten moeten hun bestelling plaatsen in overeenstemming met de specificaties vermeld op de site,
voor alle producten die daar verschijnen en natuurlijk binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.
Klanten plaatsen bestellingen direct op de website.
Het plaatsen van de bestelling op de website wordt bevestigd door de validatie van het winkelmandje.
Zodra de door klanten geselecteerde producten aan het winkelwagentje zijn toegevoegd, moeten klanten dit doen
controleer en corrigeer, indien nodig, de inhoud van hun winkelmandje vóór enige validatie.
Om de bestelling te valideren, moeten klanten accepteren, door te klikken waar aangegeven, de
deze algemene voorwaarden en geef het adres en de leveringsmethode aan die ze willen, evenals de methode van
betaling.
Zodra een niet-betaling, een foutief adres of een ander probleem het gevolg is
namens klanten, het bedrijf NAVORL verkoper ter plaatse www.cbdevor.com kan de
bestellen totdat het geïdentificeerde probleem is opgelost.

Artikel 5 – PRIJS

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, maar verbindt zich ertoe de prijzen toe te passen in
kracht aangegeven op het moment van de bestelling, onder voorbehoud van de producten die op die datum beschikbaar zijn.

De aangegeven prijzen zijn inclusief btw in euro's en houden geen rekening met de leveringskosten die
zal bovendien worden gefactureerd en gespecificeerd vóór enige validatie van de bestelling.

Bij bestelling dient de volledige prijs te worden betaald.

De gestorte bedragen kunnen niet worden beschouwd als voorschotten of aanbetalingen.

Artikel 6 – BETALING VAN DE BESTELLING


De op de site gepresenteerde producten zijn betaalbaar op het moment van de bestelling.

De verkoop wordt als definitief beschouwd na het verzenden van de acceptatiebevestiging aan de klant
van de bestelling door de verkoper een e-mail en na verzending de afhaling door de verkoper van de prijs.

Om hun bestelling te betalen, hebben klanten de keuze uit alle betaalmethoden
door het bedrijf ter beschikking gesteld NAVORL en vermeld op de website www.cbdevor.com.
De verschillende betaalmiddelen zijn:

– met creditcard: nationale creditcard, visakaart en Mastercard worden op de site geaccepteerd
www.greenbphone.com.


– per cheque: de klant moet een cheque betalen aan NATORL en op de achterkant het nummer noteren
zijn bestelling. De cheque moet vervolgens naar het volgende adres worden gestuurd: 480 D Impasse du Bac
01300 CHAZEY-BONS.

– via overschrijving: de bankgegevens van het bedrijf GREEN B worden verzonden
per e-mail aan klanten wanneer ze deze betaalmethode hebben geselecteerd.

Artikel 7 – TE LAAT BETALEN


Het bedrijf NAVORL behoudt zich het recht voor om een ​​levering te weigeren of om een
bestelling die afkomstig is van een klant die een bestelling niet geheel of gedeeltelijk heeft betaald of
met wie een betalingsgeschil wordt geadministreerd.


Als onderdeel van een orderverificatieprocedure en met als doel ervoor te zorgen dat nee
niemand zonder zijn medeweten de bankgegevens van een ander gebruikt, kan het bedrijf opvragen
klanten hem per e-mail een kopie van een identiteitsbewijs en een bewijs van
residentie. De bestelling wordt dan gevalideerd na verificatie van de persoonlijke gegevens van de klanten.

Artikel 8 – ELEKTRONISCHE HANDTEKENING


De definitieve validatie van de bestelling en de online verstrekking van de bankgegevens van de
klanten zijn de uitdrukkelijke aanvaarding waard van alle uitgevoerde operaties.
Dit is tevens het bewijs van het akkoord van de klanten over de opeisbaarheid van de verschuldigde bedragen.
In geval van frauduleus gebruik van de creditcard, worden klanten uitgenodigd om contact op te nemen met het bedrijf
NAVORL zo spoedig mogelijk.


Artikel 9 – OPVOLG- EN LEVERINGSVOORWAARDEN


De producten worden geleverd op het door de klant op het bestelformulier aangegeven adres. Deze laatste
moet in dit verband de juistheid van de verstrekte informatie met betrekking tot het adres waarborgen.
Bezorgkosten zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van klanten en kunnen variëren afhankelijk van het type
bestelling.


Leveringskosten worden aan klanten aangegeven zodra ze de beschikbaarheid van raadplegen
producten.


Wanneer pakketten worden geretourneerd aan het NATORL-bedrijf, kan het bedrijf de pakketten opnieuw verzenden op kosten van de
klanten wanneer de retour is gekoppeld aan een onvolledig of onjuist adres.


Het bedrijf NAVORL verplicht zich ervoor dat de geleverde producten voldoen aan de bestelling evenals
evenals wettelijke en reglementaire verplichtingen.


Als de producten niet voldoen aan de bestelling, kunnen klanten dit aan het bedrijf vragen
NAVORL om een ​​nieuwe levering te doen op kosten van de onderneming.


Levertijden worden door het bedrijf aangegeven NAVORL, op de site. Ze worden alleen gegeven als
indicatief.


NATORL kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het overschrijden van de updatedatum.
terbeschikkingstelling of levering enkel na ingebrekestelling, per aangetekende brief met ontvangstbevestiging
van ontvangst, door klanten om de producten binnen een redelijke termijn te leveren.


Indien de vertraging in de levering het gevolg is van een geval van overmacht, dan zal het bedrijf in dit geval niet zijn
verantwoordelijk beschouwd.

Als de levering niet wordt uitgevoerd, kunnen de klanten de koopovereenkomst opzeggen die aldus wordt
verklaard als geannuleerd en klanten zullen moeten worden terugbetaald.


De eigendomsoverdracht en risico's van de producten vindt plaats bij levering van de producten. DE
geleverde producten zijn derhalve voor risico van de afzender.


De klant moet de schade ook aangeven bij het bedrijf NAVORL per e-mail naar het volgende adres:
contact@cbdevor.fr


Als de originele verpakking op het moment van levering beschadigd is of nog open is, dient de klant dit te doen
controleer de staat van de producten. Indien genoemde producten beschadigd zijn, dienen klanten het pakket te weigeren en
noteer de reden van de weigering op de afleveringsbon.

Artikel 10 – LEVERINGSFOUT


Op de dag van levering of uiterlijk op de eerste werkdag volgend op de levering moeten klanten
formuleren met het bedrijf NAVORL klachten van leveringsfout of niet-naleving van
producten tegen de bestelling.


Klachten die na deze termijn worden ingediend, worden afgewezen.


Klachten dienen telefonisch te worden ingediend op 07 56 95 34 30 of per e-mail
(e-mailadres), of door een brief te sturen naar het volgende adres: 480 D Impasse du Bac 01300
CHAZEY-BONS.


Wanneer er een fout is opgetreden in de levering, moeten de te ruilen of terug te betalen producten worden geretourneerd
aan de samenleving NAVORL in hun originele verpakking naar het volgende adres 480 D Impasse du Bac 01300
CHAZEY-BONS.


In dit geval zijn de retourkosten voor rekening van het bedrijf.

Artikel 11 - HERROEPINGSRECHT

1 – INTREKKING VAN PRODUCTEN

In overeenstemming met de bepalingen van artikel L. 221-18 en volgende van de consumentencode, de
klanten hebben in principe een herroepingstermijn van 14 dagen vanaf de dag na de
ontvangst van producten door klanten.


Indien de bestelling betrekking heeft op verschillende afzonderlijk geleverde producten, gaat de termijn van 14 dagen in
vanaf ontvangst van het laatste product.


Zodra klanten hun herroepingsrecht uitoefenen, hoeven ze hun beslissing niet te rechtvaardigen of
andere kosten dragen dan die welke overeenkomen met de kosten voor het terugzenden van de producten volgens artikel L.221-
23 van de consumentencode.


Om hun herroepingsrecht uit te oefenen, moeten klanten het bedrijf hiervan op de hoogte stellen NAVORL van hun beslissing
voor het verstrijken van de periode van 14 dagen door het verzenden van het volgende formulier per e-mail contact op te nemen
@cbdevor.fr of per post naar het volgende adres: 480 D Impasse du Bac 01300 CHAZEY-BONS.

"Ter attentie van de bedrijfsnaam van het bedrijf),
ik ... VS() stelt u op de hoogte() hierbij mijn/onze() terugtrekking uit het contract met betrekking tot de verkoop van het product() onderstaand :
besteld op() / ontvangen op ():……………………………………
Naam consument(en):………………………………..
Adres van (consumenten):…………………………..
Handtekening van de consument(en) (alleen bij kennisgeving van dit formulier op
papier) :………………………………………………………………
Datum :……………………………………………………………………….
Handtekening :………………………………………………………………..
(*) = Schrap de nutteloze vermelding. »

2 – UITZONDERINGEN OP HET HERROEPINGSRECHT

In overeenstemming met de bepalingen van artikel L. 221-28 van de consumentencode, het recht op
herroeping kan in verschillende gevallen niet worden uitgeoefend, waaronder het geval waarin de producten gepersonaliseerd zijn
of met betrekking tot de levering van digitale inhoud die niet op een fysieke drager is geleverd


3 – TERUGBETALING VAN DE KLANT

Zodra het herroepingsrecht door klanten wordt uitgeoefend binnen de grenzen van het bepaalde in
kracht, samenleving NAVORL is verplicht om klanten alle betaalde bedragen terug te betalen, inclusief
inclusief bezorgkosten uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de datum waarop het bedrijf
NATORL is op de hoogte gebracht van het besluit van de klant om zich terug te trekken.


Artikel 12 – OVERMACHT


De Partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering of de vertraging in de uitvoering
van een van hun verplichtingen, zoals beschreven in dit contract, voortvloeit uit een zaak
overmacht, in de zin van artikel 1218 van het Burgerlijk Wetboek.
De Partij die kennis neemt van de gebeurtenis moet de andere partij onmiddellijk op de hoogte stellen van de onmogelijkheid om te presteren
prestaties en rechtvaardigen deze tegenover laatstgenoemde. De opschorting van de verplichtingen kan in geen geval
een oorzaak van aansprakelijkheid zijn voor niet-nakoming van de betreffende verplichting, noch aanleiding geven tot betaling
schadevergoeding of boetes voor te late betaling.


Gevallen van overmacht zijn alle onweerstaanbare feiten en omstandigheden, buiten de partijen,
onvoorzien, onvermijdelijk en onafhankelijk van de wil van de partijen die de normale uitvoering verhinderen
van het verkoopcontract.
Indien zich een geval van overmacht voordoet, of een toevallige gebeurtenis, komen de partijen samen tot overeenstemming over de
voorwaarden waaronder het contract kan worden voortgezet.

Artikel 13 – GARANTIES


1 – WETTELIJKE GARANTIE


Het bedrijf NAVORL garandeert klanten tegen gebrek aan overeenstemming en tegen verborgen gebreken in de
producten.


Het bedrijf staat garant voor alle producten en goederen van het verkoopcontract.


Zij zorgt ervoor dat er geen fouten worden gemaakt op de website of in de producten.


Klanten hebben dus de mogelijkheid om een ​​verzoek te formuleren onder de wettelijke conformiteitsgarantie.
voorzien in de artikelen L. 217-4 en volgende van de Consumentenwet.


Ze kunnen ook aanspraak maken op de garantie voor gebreken in het verkochte artikel
artikelen 1641 en volgende van het burgerlijk wetboek.


Als klanten uitvoering geven aan de wettelijke conformiteitsgarantie, hebben ze daar twee jaar de tijd voor
vanaf de oplevering van de woning te handelen.


Zo kunnen klanten in het kader van de wettelijke conformiteitsgarantie:

– profiteren van een verplichte periode van maximaal twee jaar vanaf de levering van het product om te handelen
tegen de verkoper, het bedrijf (bedrijfsnaam);

– kiezen tussen de reparatie of de vervanging van het goed, afhankelijk van de kostenvoorwaarden die
zijn voorzien in artikel L. 217-9 van de consumentenwet;

– klanten zijn ook vrijgesteld van het leveren van bewijs van het bestaan ​​van het gebrek aan overeenstemming
van het product gedurende de twee jaar na aankoop van het goed voor alle nieuw gekochte producten
en zes maanden voor tweedehandsgoederen.

Artikel 14 – INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT


De inhoud van de website van het bedrijf NAVORL namelijk de website www.cbdevor.com blijf daar
eigendom van laatstgenoemde.


Het bedrijf is daarom de enige eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van de website.
Klanten verbinden zich ertoe de inhoud van de website niet te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
maatschappij NAVORL.


Door ermee in te stemmen de inhoud van de website niet te gebruiken, verbindt de klant zich ertoe deze niet te gebruiken
vermelding van de site, noch het merk, handelsnaam, logo's, ontwerpen, etc.
Elk ongeoorloofd gebruik vormt waarschijnlijk een misdrijf van namaak waarop strafbaar staat
rechtszaken.

Artikel 15 – COMPUTER EN VRIJHEDEN


Informatie verzameld door het bedrijf NAVORL profiteren van de bescherming van de computerwet en
vrijheid n°78-17 van 6 januari 1978 evenals de algemene verordening inzake gegevensbescherming
van toepassing sinds 25 mei 2018.


Het bedrijf NAVORL verzameling van persoonsgegevens van klanten om de
verkoop van de producten en is in die zin verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens.


Het bedrijf garandeert de veiligheid van de verwerking van de meegedeelde informatie evenals de bescherming van
privacy van de klant.


De verzamelde informatie kan worden gebruikt voor commerciële prospectiedoeleinden of zelfs
verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening van het bedrijf.


Klanten hebben de mogelijkheid om zich te verzetten tegen de communicatie van hun gegevens door een
mail naar het volgende adres: 480 D Impasse du Bac 01300 CHAZEY-BONS.


Klanten hebben ook recht op toegang, verzet, rectificatie en verwijdering van
hun persoonsgegevens die ze ook kunnen uitoefenen door een brief te sturen naar het bedrijf waarvan
het adres staat hierboven vermeld.


Klanten hebben ook de mogelijkheid om de gegevens die aan het bedrijf zijn meegedeeld, te herstellen
hun vernietiging vragen of doorgeven aan een ander bedrijf.

Artikel 16 – NEE – GEDEELTELIJKE VALIDATIE

Als een of meer clausules van deze algemene verkoopvoorwaarden worden verklaard
in afwijking van een dwingendrechtelijke wettelijke bepaling, de overige clausules van deze algemene voorwaarden
van verkoop blijven desalniettemin van toepassing en worden de koopovereenkomst niet aangetast.

Artikel 17 – TOEPASSELIJK RECHT


Deze algemene voorwaarden zijn in het Frans opgesteld.


Ook zijn de algemene verkoopvoorwaarden onderworpen aan het Franse recht, met uitzondering van dwingende bepalingen.
tegenstellingen.

Artikel 18 – GESCHILLEN


In geval van een geschil dat kan voortvloeien uit het contract of de AVV, verbinden de partijen zich ertoe om met voorrang te zoeken
een minnelijke oplossing.


Geschillen die niet in der minne zijn opgelost tussen de vennootschap NAVORL en klanten zullen worden onderworpen
aan de bevoegde rechtbanken binnen de jurisdictie van het Hof van Beroep van CHAMBERY.


Klanten kunnen ook gratis gebruik maken van de bemiddelingsservice die het bedrijf aanbiedt.
in overeenstemming met artikel L. 612-1 van het Wetboek van Koophandel.

Het bedrijf NAVORL houdt zich in die zin aan de dienst van de bemiddelaar:
Centrum voor gerechtelijke bemiddeling en verzoening van Savoye
Advocaat huis
Avenue Marshal Leclerc 200
73000 KAMER
Tel: 04 79 62 74 13