DEFINITIE VAN DE ONDERDELEN

Tussen het bedrijf NATORL SAS,
78 Av. Des Champs-Élysées, 75008 Parijs met een maatschappelijk kapitaal van 2000 €,
geregistreerd bij het handels- en handelsregister van Parijs,
onder het nummer SIRET 8999335920011,


Het bedrijf is per e-mail te bereiken door op het contactformulier te klikken dat toegankelijk is via de homepage van de site.
Hierna de "Verkoper" of de "Vennootschap".
Aan de ene kant
En de natuurlijke of rechtspersoon die de producten of diensten van het bedrijf koopt,
Hierna "de koper" of "de klant"
Aan de andere kant,

PREAMBULE

De Verkoper is een uitgever van producten en diensten van op CBD gebaseerde Producten met een THC-percentage van minder dan 0.2% die via zijn website (https://cbdevor.com) op de markt worden gebracht. De lijst en beschrijving van de goederen en diensten die door het Bedrijf worden aangeboden, kunnen worden geraadpleegd op de bovengenoemde site en op de verkooppagina's.

ARTIKEL 1 - OBJECT

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden bepalen de rechten en plichten van de partijen in verband met de online verkoop van Producten en Diensten aangeboden door Verkoper.

ARTIKEL 2 - ALGEMENE BEPALINGEN

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (AV) zijn van toepassing op alle verkopen van Producten of Diensten via de website van het Bedrijf en vormen een integraal onderdeel van het Contract tussen de Koper en de Verkoper. De Verkoper behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen door een nieuwe versie op zijn website te publiceren. De dan geldende AV zijn die welke gelden op de datum van betaling (of de eerste betaling in geval van meerdere betalingen) van de bestelling. Deze algemene voorwaarden kunnen worden bekeken op de website van het bedrijf op het volgende adres: https://cbdevor.com/cgv. Het bedrijf zorgt er ook voor dat hun acceptatie duidelijk en onvoorwaardelijk is op het moment van aankoop. De Klant verklaart al deze Algemene Verkoopvoorwaarden, en indien van toepassing de Bijzondere Verkoopvoorwaarden met betrekking tot een product of een dienst, gelezen te hebben en deze zonder beperking of voorbehoud te aanvaarden. De Klant erkent het advies en de informatie te hebben ontvangen die nodig zijn om het aanbod aan zijn behoeften te laten beantwoorden. De Klant verklaart in staat te zijn om rechtsgeldig een contract aan te gaan volgens de Franse wet of rechtsgeldig de natuurlijke of rechtspersoon voor wie hij zich inzet te vertegenwoordigen. Tenzij het tegendeel wordt bewezen, vormt de informatie die door het bedrijf is geregistreerd het bewijs van alle transacties.

ARTIKEL 3 - PRIJS

De prijzen van de producten die via de internetsites worden verkocht, zijn aangegeven in euro's inclusief btw en nauwkeurig bepaald op de pagina's met productbeschrijvingen. Ze worden ook aangegeven in euro's inclusief alle belastingen (BTW + andere mogelijke belastingen) op de productbestelpagina en specifieke verzendkosten. Voor alle producten die buiten de Europese Unie en/of DOM-TOM worden verzonden, wordt de prijs exclusief belastingen automatisch berekend op de factuur. In bepaalde gevallen kunnen douanerechten of andere lokale belastingen of invoerrechten of staatsbelastingen verschuldigd zijn. Deze rechten en bedragen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de Verkoper. Ze zijn de verantwoordelijkheid van de koper en zijn verantwoordelijkheid (verklaringen, betaling aan de bevoegde autoriteiten, enz.). De verkoper nodigt de koper daarom uit om informatie over deze aspecten in te winnen bij de betreffende lokale autoriteiten.De onderneming behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment voor de toekomst te wijzigen. De telecommunicatiekosten die nodig zijn voor toegang tot de websites van het Bedrijf zijn voor rekening van de Klant. Indien van toepassing ook de bezorgkosten.

ARTIKEL 4 - TOTSTANDKOMING VAN HET ONLINE CONTRACT

De klant moet een reeks stappen volgen die specifiek zijn voor elk product of elke dienst die door de verkoper te koop wordt aangeboden om zijn bestelling te kunnen plaatsen. De hieronder beschreven stappen zijn echter systematisch: - informatie over de essentiële kenmerken van het product; - Keuze van het product, indien van toepassing van de opties en vermelding van de essentiële gegevens van de klant (identificatie, adres…); - Aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden. - Verificatie van de elementen van de bestelling en, indien nodig, correctie van fouten. - Opvolgen van betalingsinstructies en betaling van producten. - Productlevering. De klant ontvangt vervolgens een bevestiging per e-mail van de betaling van de bestelling, evenals een ontvangstbevestiging van de bestelling die deze bevestigt. Hij ontvangt een .pdf-exemplaar van deze algemene verkoopvoorwaarden. Voor de geleverde producten vindt deze levering plaats op het door de klant opgegeven adres. Om de bestelling met succes af te ronden, verbindt de Klant zich ertoe zijn echte identificatie-informatie te verstrekken. De verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling te weigeren, bijvoorbeeld voor een abnormaal verzoek, te kwader trouw gedaan of om een ​​legitieme reden.

ARTIKEL 5 - PRODUCTEN EN DIENSTEN

De essentiële kenmerken van de goederen, diensten en hun respectieve prijzen worden ter beschikking gesteld van de koper op de websites van het bedrijf. De klant verklaart een detail van de leveringskosten te hebben ontvangen, evenals de voorwaarden voor betaling, levering en uitvoering van het contract. De verkoper verbindt zich ertoe om de bestelling van de klant te honoreren binnen de limiet van de beschikbare voorraden. Anders informeert de verkoper de klant. Deze contractuele informatie wordt in detail en in het Frans gepresenteerd. In overeenstemming met de Franse wet zijn ze het onderwerp van een samenvatting en een bevestiging tijdens de validatie van de bestelling. De partijen komen overeen dat de illustraties of foto's van de te koop aangeboden producten geen contractuele waarde hebben. De geldigheidsduur van het aanbod van de Producten en hun prijzen worden vermeld op de productverkooppagina's, evenals de minimumduur van de aangeboden contracten wanneer deze betrekking hebben op een continue of periodieke levering van producten of diensten. Tenzij er specifieke voorwaarden zijn, worden de hieronder verleende rechten alleen toegekend aan de natuurlijke persoon die de bestelling ondertekent (of de persoon die het opgegeven e-mailadres bezit). In overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake conformiteit en verborgen gebreken, vergoedt of ruilt de Verkoper defecte producten of producten die niet overeenstemmen met de bestelling. De terugbetaling kan worden aangevraagd door contact op te nemen met de verkoper via e-mail of eenvoudige brief.

ARTIKEL 6 - EIGENDOMSRESERVECLAUSULE

De producten blijven het eigendom van het bedrijf tot de volledige betaling van de prijs.

ARTIKEL 7 - LEVERINGSVOORWAARDEN

De producten worden geleverd op het afleveradres dat tijdens de bestelling is aangegeven en het aangegeven tijdstip. Deze tijd houdt geen rekening met de tijd die nodig is om de bestelling voor te bereiden. Wanneer de klant meerdere producten tegelijkertijd bestelt, kunnen deze verschillende levertijden hebben die op verschillende manieren worden verzonden. De verkoper stelt een telefonisch contactpunt ter beschikking (kosten van een lokaal gesprek vanaf een vaste lijn) aangegeven in de orderbevestigingsmail om de bestelling op te volgen. De verkoper herinnert eraan dat wanneer de klant de producten fysiek in bezit neemt, het risico van verlies of beschadiging van de producten op hem wordt overgedragen. 
Houd er ook rekening mee dat verzendmethoden zoals Tracked of Green Letters niet worden gegarandeerd in geval van diefstal of verlies. (tenzij het gratis bezorging is).
Colissimo en Chronopost leveringen zijn gegarandeerd in geval van verlies.

ARTIKEL 8 - BESCHIKBAARHEID EN PRESENTATIE

Bestellingen worden verwerkt binnen de grenzen van onze beschikbare voorraden of onder voorbehoud van voorraden die beschikbaar zijn bij onze leveranciers. 

ARTIKEL 9 - BETALING

U dient direct bij bestelling te betalen, ook voor vooraf bestelde producten. De klant kan de betaling uitvoeren met een betaalkaart of bankcheque. Veilige online betaling met creditcard wordt gedaan door onze betalingsdienstaanbieder. De verzonden informatie is gecodeerd volgens de regels van de techniek en kan niet worden gelezen tijdens transport op het netwerk. Zodra de betaling door de klant is uitgevoerd, wordt de transactie onmiddellijk gedebiteerd na verificatie van de informatie. In overeenstemming met de bepalingen van het monetair en financieel wetboek is de betalingsverplichting aangegaan met de kaart onherroepelijk. Door tijdens de verkoop zijn bankgegevens te verstrekken, machtigt de klant de verkoper om zijn kaart te debiteren voor het bedrag dat betrekking heeft op de aangegeven prijs. De Klant bevestigt dat hij de wettelijke houder is van de te debiteren kaart en dat hij wettelijk gerechtigd is om deze te gebruiken. In geval van een fout, of in geval van de onmogelijkheid om de kaart te debiteren, wordt de Verkoop onmiddellijk van rechtswege beëindigd en wordt de bestelling geannuleerd.

ARTIKEL 10 - HERROEPINGSPERIODE

In overeenstemming met artikel L. 121-20 van de consumentenwet, “heeft de consument een termijn van veertien vrije dagen om zijn herroepingsrecht uit te oefenen zonder opgaaf van redenen of zonder boetes te betalen, met uitzondering van , indien van toepassing, retourkosten ”. "De in het vorige lid genoemde termijn loopt vanaf de ontvangst van de goederen of vanaf de aanvaarding van het aanbod tot verlening van diensten". Het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend door contact op te nemen met het bedrijf via e-mail of telefoon. Bij uitoefening van het herroepingsrecht binnen voornoemde termijn wordt enkel de prijs van het (de) gekochte product (en) en de verzendkosten vergoed, de retourkosten blijven voor rekening van de Klant. Retourzendingen van producten moeten in hun originele staat en compleet (verpakking, accessoires, instructies, enz.) Gebeuren, zodat ze in nieuwe staat opnieuw op de markt kunnen worden gebracht; indien mogelijk moeten ze vergezeld gaan van een kopie van het aankoopbewijs. 
Als het product is verbruikt, vindt er geen restitutie plaats.

ARTIKEL 11 - GARANTIES

In overeenstemming met de wet aanvaardt de verkoper twee garanties: van conformiteit en met betrekking tot verborgen gebreken van de producten. De verkoper vergoedt de koper of ruilt producten die blijkbaar defect zijn of niet overeenstemmen met de gemaakte bestelling. Het restitutieverzoek moet worden ingediend door contact op te nemen met de verkoper via e-mail of een eenvoudige brief. De verkoper herinnert eraan dat de consument: - een periode van 2 jaar heeft vanaf de levering van het goed om met de verkoper samen te werken - dat hij kan kiezen tussen vervanging en reparatie van het goed onder de voorwaarden voorzien in de bepalingen hierboven vermeld. ogenschijnlijk gebrekkig of niet overeenstemmend - dat het vrijgesteld is van het leveren van bewijs van het bestaan ​​van het gebrek aan overeenstemming van het goed gedurende de zes maanden na levering van het goed. - dat, behalve tweedehandsgoederen, deze termijn wordt verlengd tot 24 maanden vanaf 18 maart 2016 - dat de consument ook de garantie kan doen gelden tegen verborgen gebreken van het verkochte ding in de zin van artikel 1641 van het burgerlijk wetboek en in dat geval kan hij kiezen tussen het besluit tot verkoop of een verlaging van de verkoopprijs (bepalingen van artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek). 

ARTIKEL 12 - KLACHTEN

Indien nodig kan de koper een klacht indienen door contact op te nemen met het bedrijf via e-mail of door middel van een eenvoudige brief.

ARTIKEL 13 - INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Handelsmerken, domeinnamen, producten, software, afbeeldingen, video's, teksten of meer in het algemeen elk object van intellectuele eigendomsrechten zijn en blijven het exclusieve eigendom van de verkoper. Het GSC verleent geen overdracht van intellectuele-eigendomsrechten. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie, wijziging of gebruik van deze goederen om welke reden dan ook is ten strengste verboden.

ARTIKEL 14 - OVERMACHT

De nakoming van de verplichtingen van de verkoper hieronder wordt opgeschort in het geval van een toevallige gebeurtenis of overmacht die de uitvoering ervan zou verhinderen. De verkoper zal de klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen van het optreden van een dergelijk evenement.

ARTIKEL 15 - NIETIGHEID EN WIJZIGING VAN HET CONTRACT

Als een van de bepalingen van het huidige contract werd geannuleerd, zou deze nietigheid niet leiden tot de nietigheid van de andere bepalingen die van kracht blijven tussen de delen. Elke contractuele wijziging is alleen geldig na een schriftelijke overeenkomst ondertekend door de partijen.

ARTIKEL 16 - AVG EN BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

In overeenstemming met de Europese regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, hebt u het recht om uw persoonsgegevens op te vragen, in te zien, te wijzigen, bezwaar aan te tekenen en te corrigeren. Door je aan deze algemene verkoopvoorwaarden te houden, ga je ermee akkoord dat we deze gegevens verzamelen en gebruiken voor de uitvoering van dit contract.

ARTIKEL 17 - TOEPASSELIJK RECHT

Alle clausules die in deze algemene verkoopvoorwaarden voorkomen, evenals alle aankoop- en verkooptransacties waarnaar daarin wordt verwezen, zijn onderworpen aan het Franse recht.